PIT 37 druk

Tagi

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

PIT 37 instrukcja wypełniania

 

Wszystkie dochody wykazywane w formularz PIT-37 są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą podatkową:

 

Wysokość dochodu  Stawka podatkowa
do 85 528 zł  18%
powyżej 85 528 zł

32%

(od nadwyżki ponad 85 528 zł)

 

 

Podatnicy korzystający z tej formy naliczania podatku, mają możliwość uwzględnienia w zeznaniu tzw. kwoty wolnej, czyli kwoty dochodu, od którego nie trzeba odprowadzać podatku dochodowego.

 

Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł rocznie. PIT-37 jest przeznaczony dla określonej grupy podatników, należy o tym pamiętać, gdyż wg skali rozlicza się dochody także na formularzu PIT-36. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, rozliczenie PITY 2017 na druku PIT-37 mogą złożyć tylko te osoby, które spełniają następujące warunki:

 

? osiągają przychody tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

? wszystkie przychody, które opodatkowane są na zasadach ogólnych, osiągają tylko i

wyłącznie za pośrednictwem płatnika,

? nie prowadzą działalności gospodarczej o charakterze pozarolniczym i działów specjalnych

produkcji rolnej,

? nie mają obowiązku opodatkowania przychodów osiągniętych przez niepełnoletnie dziecko,

? nie rozliczają strat wykazanych w zeznaniach podatkowych za lata ubiegłe.

 

Do przychodów, które można rozliczyć na formularzu PIT-37 należą m.in. przychody ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych, stypendiów, zasiłków, rent, emerytur, praw autorskich. Trzeba pamiętać, że jeżeli poza wymienionymi przychodami, osiągamy jeszcze inne przychody opodatkowane zgodnie ze skalą, ale nie spełniające powyższych warunków, nie będziemy mogli skorzystać z druku PIT-37. W takiej sytuacji wszystkie przychody powinniśmy wykazać w formularzu PIT-36.

 

PIT 37 instrukcja

 

pit 37 instrukcja

 

PIT 37 zawsze wypełniamy na podstawie druku PIT-11, w którym zawarte są informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik ma obowiązek przekazać podatnikowi PIT-11 do końca lutego. Formularz ten jest także wysyłany do urzędu skarbowego, w którym będziemy składać nasze zeznanie pit 2017. Jeżeli w trakcie danego roku osiągaliśmy przychody za pośrednictwem kilku płatników, otrzymamy kilka formularzy PIT-11. W wypełnianej deklaracji powinniśmy uwzględnić informacje zawarte we wszystkich z nich. Przychody pochodzące z tych samych źródeł należy ze sobą zsumować.

 

Istnieją różne sposoby wypełniania druku PIT 37. Osoby preferujące rozliczanie dochodów w sposób tradycyjny, mogą złożyć w urzędzie skarbowym ręcznie wypełniony formularz podatkowy. Warto jednak rozważyć skorzystanie z nowszych rozwiązań, które umożliwiają wygenerowanie deklaracji na komputerze. PIT-37 interaktywny jest darmowym narzędziem komputerowym, w którym podatnicy mogą wypełnić zeznanie na dwa sposoby:

? w kreatorze deklaracji,

? w formie interaktywnych formularzy PIT.

 

Niezależnie od wybranej metody, rozliczenie osiągniętych przychodów w PITy 2017 interaktywnym PDF jest zdecydowanie mniej czasochłonne. Ze względu na to, że większość obliczeń program wykonuje samodzielnie, ryzyko popełnienia błędów obliczeniowych zostało ograniczone do minimum. Program można ściągnąć za darmo z niniejszej strony, do czego zachęcamy!

Każdy formularz PIT-37 składa się z czterech stron, zostały w nim wyróżnione następujące części:

 

A. Miejsce i cel składania zeznania Podajemy w niej adres urzędu skarbowego, w którym zostanie złożona deklaracja oraz wskazujemy cel składania PIT ? rozliczenie dochodów lub skorygowanie formularza, który został złożony wcześniej.

 

B. Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania W tej części trzeba podać dane identyfikacyjne imię, nazwisko oraz datę urodzenia oraz

poprawny adres. Jeżeli składamy deklarację razem z małżonkiem, konieczne będzie także podatnie danych małżonka.

 

C. Dochody/straty ze źródeł przychodów

We właściwe rubryki należy wpisać wysokość przychodu uzyskanego z poszczególnych źródeł, koszty poniesione w celu jego uzyskania oraz kwotę zaliczek na podatek dochodowy, które zostały pobrane przez płatnika. Informacje te trzeba przepisać z formularza PIT-11.

 

D. Odliczenia od dochodu

W tej rubryce podajemy kwotę odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne, wysokość poszczególnych ulg podatkowych, które są odliczane od dochodu, oraz kwoty przekazanych darowizn.

 

E. Obliczenie podatku

Zgodnie z obowiązującą stawką, podatek naliczany jest od przychodu umniejszonego o koszty i odliczenia o dochodu.

 

F. Odliczenia od podatku

W tej rubryce podajemy kwotę odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne i wysokość poszczególnych ulg podatkowych odliczanych od podatku.

 

G. Obliczenie zobowiązania podatkowego

Wysokość zobowiązania podatkowego obliczana jest poprzez odjęcie od należnego podatku kwoty zaliczek, które zostały opłacone w trakcie roku.

 

H. Informacja o dochodach (przychodach) wykazywanych na podstawie art. 45 ust. 3c ustawy

 

I. Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

Jeżeli chcemy przekazać 1% podatku na OPP, powinniśmy w tej części wpisać jej numer w KRS oraz wnioskowaną kwotę.

 

J. Informacje uzupełniające

W tej części rubryce możemy podać cel szczegółowy, na który ma zostać przeznaczony 1% podatku oraz ewentualne dane kontaktowe.

 

K. Informacje o załącznikach

We właściwe rubryki powinniśmy wpisać liczbę i rodzaje załączników, które dołączamy do zeznania.

 

L. Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika

Jeżeli składamy zeznanie w formie papierowej, brak podpisu czyni je nieważnym. W przypadku wysyłania deklaracji przez Internet, podpis został zastąpiony danymi autoryzującymi.

 

M. Adnotacje urzędu

 

Ta rubryka jest wypełniania przez urząd. Ponadto, na pierwszej stronie formularza, w lewym górnym rogu, trzeba wpisać numer identyfikatora podatkowego ? NIP lub PESEL. Poniżej wskazać rok, za który składane jest zeznanie oraz wybrać sposób opodatkowania (indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko). Wszystkie te trzy elementy są elementami obligatoryjnymi, a brak któregoś z nich będzie skutkował koniecznością złożenia korekty, gdyż pit-37 formularz zostanie uznany za niekompletny.

 

Zachęcamy do korzystania z serwisu PIT 37 instrukcja. W serwisie do pobrania również interaktywny plik PDF, który pomoże wypełnić formularz PIT 37 i inne PITY 2017.

Mamy nadzieję, że nasza instrukcja PIT 37 pomogła Wam wypełnić druk PIT. Zapraszamy do korzystania z zasobów naszej strony www, poświęconej w całości rozliczeniom podatkowym!

 

PIT 37 INSTRUKCJA

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37