PIT 37 druk

Tagi

rozliczenie roczne 2016 zysków z funduszy inwestycyjnych

przychody kapitałowe formularz PIT

PIT 37 wzór wypełniania

PIT 2016 odliczenia od dochodu

rozliczenie PIT 2016 przez inwestorów

pity 2016

 PIT 37 pdf

 

druk pit 37

Druki PIT. Jak rozliczamy przychody z funduszy inwestycyjnych?

 

Fundusze inwestycyjne stanowią formę wspólnego inwestowania i są bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Uczestnicy funduszu wpłacają na jego konto środki pieniężne, które są następnie przedmiotem inwestycji. Na rynku istnieje bardzo wiele rodzajów funduszy inwestycyjnych. Duże zróżnicowanie funduszy daje inwestorom możliwość wybrania rozwiązania adekwatnego do ich potrzeb. Inwestor ma prawo zadecydować w co zostaną zainwestowane jego pieniądze (np. akcje, obligacje, nieruchomości, waluty obce), gdzie zostaną zainwestowane (rynek krajowy, rynki zagraniczne), a także jakie ryzyko będzie ponoszone przy podejmowaniu inwestycji (niskie, średnie, wysokie).

 

Zyski z funduszy inwestycyjnych stanowią dla inwestora przychód, w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W wielu przypadkach, przychody z funduszy sprawiają, że podatnik musi złożyć w urzędzie skarbowym odpowiedni formularz PIT.

 

W poniższej tabeli przedstawiony został sposób rozliczania się z urzędem skarbowym z poszczególnych zysków z funduszy inwestycyjnych:

 

Rodzaj przychodu

Sposób opodatkowania

  • dywidendy,
  • odsetki,
  • umorzenie jednostek funduszu inwestycyjnego

za pobór podatku i rozliczenie przychodu podatnika jest odpowiedzialny fundusz inwestycyjny, inwestor nie wykazuje przychodu z inwestycji w rocznej deklaracji podatkowej

przychód ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych (zbycie papierów wartościowych)

podatnik ma obowiązek rozliczenia się z fiskusem, w tym celu składa w urzędzie skarbowym PIT-38

 

Od inwestycji o charakterze kapitałowym, odprowadzany jest podatek w formie ryczałtowej. Podatek ten naliczany jest od przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania, a jego obecna wysokość wynosi 19%. Aby poprawnie zrozumieć sposób opodatkowania zysków z inwestycji, należy nauczyć się rozróżniać jednostki inwestycyjne od certyfikatów. Zakup jednostek inwestycyjnych, jest niczym innym jak nabyciem praw majątkowych. Inwestor może sprzedać posiadane jednostki jedynie funduszowi inwestycyjnemu. Certyfikaty inwestycyjne są niczym innym jak papierami wartościowymi. Mogą być przedmiotem obrotu giełdowego, a inwestor ma prawo do odsprzedania ich innym podmiotom niż fundusz.

 

Dywidendy, odsetki, zyski z umorzenia jednostek funduszu inwestycyjnego, są rozliczane przez fundusz. W związku z tym podatnik nie musi ich rozliczać samodzielnie. Wypełniając rozliczenie roczne (PITY 2017), nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym formularza PIT-38, gdyż wszystkie informacje dotyczące zysków z inwestycji oraz zaliczki na podatek dochodowy zostaną przekazane fiskusowi przez podmiot, za pośrednictwem, którego była przeprowadzona inwestycja.

 

Inwestor ma obowiązek samodzielnie wypełnić rozliczenie PITY 2017, jeżeli jego inwestycja w fundusze, polegała na zakupie i sprzedaży papierów wartościowych, czyli certyfikatów inwestycyjnych. Trzeba pamiętać, że dochody o charakterze kapitałowym nie łączą się z innymi dochodami, w związku z tym konieczne jest ich rozliczenie na oddzielnym formularzu podatkowym. Jeżeli w trakcie roku podatkowego przedsiębiorca osiągał również dochody za pośrednictwem płatnika, jako rozliczenie roczne złoży nie tylko PIT-38, ale również PIT 37 wzór.

 

Inwestorzy będący polskimi rezydentami podatkowymi, muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym z inwestycji dokonanych poza granicami kraju. W takiej sytuacji, w zeznaniu rocznym należy wykazać wysokość osiągniętego zysku oraz wysokość podatku dochodowego opłaconego za granicą. Następnie kwotę podatku dochodowego opłaconego za granicą, porównuje się z wysokością podatku, jaki inwestor musiałby zapłacić w Polsce w formie 19% ryczałtu. Po umniejszeniu zryczałtowanego podatku dochodowego o podatek zapłacony za granicą, uzyskujemy wysokość zobowiązania podatkowego względem polskich organów podatkowych.

 

Jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do skorzystania z ulg podatkowych, powinien on pamiętać, że w PIT 2017, odliczenia nie mogą być dokonywane w przypadku zysków z kapitałów pieniężnych. W związku z tym nie jest możliwe umniejszenie podstawy, od której naliczany jest podatek.

 

Aby poprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym nie zapominaj śledzić treści, które pojawiają się w serwisie PITY 2017. Możesz również pobrać całkowicie bezpłatny program do rozliczeń PITów z Fiskusem (link na górze). W naszym serwisie znajdziesz również instrukcję PIT 37 i pit 37 wzór. Polecamy!

 

PIT 37 formularz

 

 Formularz PIT-37 

 

Program do pobrania (PIT 37 PDF). Kliknij poniżej.

 

pit 37 druk

 

pit-37 formularz


Obserwuj nas na Google Plus:
 

Polub nas na Facebooku:

PIT 37 druk

Obserwuj nas na Twitterze:

Druki pit 37